Logo

Kimyaçı alimin monoqrafiyası çapdan çıxıb

14.05.2024 22:10 120 baxış
IMG

Elm və Təhsil Nazirliyinin Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun əməkdaşının monoqrafiyası işıq üzü görüb.

Bu barədə "Tehsil.biz"ə imstitutdan məlumat verilib.

Mo­noq­ra­fi­ya­da mü­əy­yən müd­dət ər­zin­də la­bo­ra­to­ri­ya­da apa­rıl­mış təd­qi­qat­lar nə­ti­cə­sin­də he­te­ro­gen ka­ta­li­za­tor­la­rın xü­su­siy­yət­lə­ri və mü­rək­kəb efir­lə­rin alın­ma­sın­da on­la­rın mövqe­yi ilə bağ­lı mü­xtəlif say­da nü­mu­nə­lər tək­lif olu­nur. Bu cür ya­naş­ma­nın üs­tün­lü­yü on­dan iba­rət­dir ki, bu­ra­da həm el­mi-təd­qi­qat məq­səd ilə ya­na­şı, həm də müa­sir sə­na­ye prak­ti­ka­sın­da is­ti­fa­də olu­nan möv­cud me­tal ka­ta­li­za­tor növ­lə­ri­nin struk­tu­ru, katalizatorlar­dan is­ti­fa­də xü­su­siy­yət­lə­ri və ka­ta­li­za­to­la­rın xa­rak­te­ris­ti­ka­sı üçün təs­vir edilən kim­yə­vi üsul­la­ra aid ən son me­tod­lar­dan bə­zi­lə­ri araş­dı­rı­la­raq təq­dim edil­miş­dir. Ka­ta­li­tik re­ak­si­ya­la­rın ki­ne­tik qa­nu­na­uy­ğun­luq­la­rı­nın təd­qi­qi mo­noq­ra­fi­ya­da tə­fər­rü­fa­tı ilə yer alır. Ey­ni za­man­da ət­raf mü­hi­tin tə­miz­lən­mə­si ba­xı­mın­dan eko­lo­ji cə­hət­dən davam­lı re­ak­si­ya­la­rı təd­qiq et­mək­də he­te­ro­gen ka­ta­liz mü­hüm əhə­miy­yət kəsb edir. Bütün bu im­kan­lar üçün müx­tə­lif və va­cib mə­lu­mat­lar təq­dim olun­muş­dur.

Xəbər lenti